کشاورزی

کاشت تا برداشت خرمالو

                             "کاشت تا برداشت خرمالو"

 مقدمه 

درخت خرمالو که در ایران از زمانهای  بسیار قدیم کشت می شده است  امروزه در بیشتر نقاطکاشته و تکثیر می‌شود. این درخت در اصل بومی کشورهای  چین و ژاپن است. خرمالو در ایران دارای واریته‌های مختلف است. در برخی ازواریته‌ها میوه کاملا کروی و در برخی دیگر نسبتا کشیده است. در ایستگاههای باغبانی شمال کشور کارهای زیادی بر روی رقم های ژاپنیانجام شده  که درختان پر محصول حال حاضر ثمره تلاش در آن منطقه می باشد.در اکثر نقاط میتوان به کاشت این درخت اقدام نمود.از آذربایجان تا خراسان ودر مناطق مرکزی و جنوب و حتی در نواحی ساحلی خلیج فارس خرمالو به بار می نشیند.در مناطق برف خیز می بایست جهت نگهداری شاخهای بارداراز داربستهای چوبی و فلزی نسبت به استحکام آنها اقدام کرد .

                             

 

 

 جهت ادامه مطالب به مجله سنبله  شماره  184  درسال 1387 (بخش١ )......

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1016&Number=184&Appendix=0

 جهت ادامه مطالب به مجله سنبله  شماره  ١٨۵  درسال 138٨ (بخش٢ ).......

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1016&Number=185&Appendix=0

 .جهت ادامه مطالب به مجله سنبله  شماره  ١٨٧  درسال 138٨ (بخش٣ )

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1016&Number=187&Appendix=0

 

                           خرمالو با...